VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Best Tour Liberec s.r.o.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
• Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) cestovní kanceláře Best Tour Liberec s.r.o. se vztahují na všechny zájezdy, organizované touto cestovní kanceláří a jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu, uzavřené mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Jednotlivá ustanovení VSP platí, pokud v samotné smlouvě o zájezdu není uvedeno něco jiného. Účastníky smluvního vztahu jsou: pořadatel - Cestovní kancelář Best Tour Liberec s.r.o., IČO: 28712978, dále jen „CK", a zákazník, dále jen „zákazník".

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, VYMEZENÍ ZÁJEZDU
• CK se zavazuje, že zákazníkovi poskytne zájezd (nebo jiné služby cestovního ruchu) vymezený ve smlouvě o zájezdu (dále jen SZ). CK poskytne cestovní služby v rozsahu a za podmínek, které jsou uvedeny v nabídce CK nebo upřesněny v pokynech k zájezdu.
• Zákazník se zavazuje, že zaplatí celkovou smluvenou cenu dle SZ.
• Vymezení zájezdu v nabídce CK obsahuje termín (datum odjezdu a návratu) a program zájezdu, služby poskytnuté během zájezdu, včetně způsobu ubytování a stravování, cenu zájezdu a další příplatky.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁJEZDU
• SZ se podepisuje ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních stran, a nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy byla podepsána zákazníkem a následně i CK nebo jejím zplnomocněným obchodním zástupcem.
• Zákazník doloží prokazatelným způsobem zaplacení zálohy dle odst. 4.
• Pokud je zájezd již obsazen v den, kdy CK obdrží návrh SZ, bude zákazníkovi nabídnut jiný termín zájezdu, místo náhradníka nebo vrácena záloha v plné výši způsobem vzájemně dohodnutým.
• Jestliže zákazník zastupuje více zákazníků a uzavírá SZ v jejich prospěch, prohlašuje, že má od těchto zákazníků souhlas uzavřít tuto SZ. Dále přebírá odpovědnost za jejich závazky vůči CK (včetně včasné úhrady ceny zájezdu dle odstavce 4. a předání potřebných informací) a za oprávněnost předání jejich osobních dat, která jsou nutná pro evidenci těchto osob (především jméno, datum narození, adresu, telefonní kontakt) do CK. Poskytnutí těchto údajů je podmínkou pro zařazení zákazníka (zákazníků) do zájezdu a je nutné je předat při uzavření SZ.

4. CENA A PLATBA ZÁJEZDU, DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
• Cena zájezdu je stanovena smluvně mezi CK a zákazníkem a je uvedena včetně DPH. Cena zahrnuje služby, které jsou výslovně uvedeny v nabídce a upřesněny v textu pod jednotlivými zájezdy, povinné pojištění CK proti úpadku a DPH. Zákazník se zavazuje zaplatit cenu zájezdu následně. Záloha činí 6 000,-Kč a skládá se zároveň s podpisem SZ zákazníkem. Doplatek je třeba uhradit tak, aby CK obdržela úhradu nejpozději do 40 dnů před odjezdem, přičemž za den splnění této povinnosti se považuje den připsání doplatku na účet CK. Pokud se tak nestane a zákazník event. neinformuje CK o zpožděné platbě, má CK právo vyřadit zákazníka ze zájezdu – odstoupit od SZ. Vyřazený zákazník bude písemně vyrozuměn a přijatá záloha, snížena o stornovací poplatek dle odstavce 7., mu bude vrácena. Nezaplacení doplatku nenahrazuje oznámení o zrušení účasti ze strany klienta. Pokud do odjezdu zbývá méně než 40 dnů, je nutno zaplatit 100% ceny zájezdu zároveň s uzavřením SZ.
• Cenu zájezdu může zákazník uhradit v hotovosti přímo v CK nebo bankovním převodem na číslo účtu: 20466/5500, s variabilním symbolem, jež přidělí CK.

5. ZVÝŠENÍ CENY ZÁJEZDU
• CK je oprávněna zvýšit cenu zájezdu, uvedenou na SZ, pokud před zahájením zájezdu dojde ke zvýšení: a) ceny za dopravu nebo plateb spojených s dopravou nebo b) směnného kurzu České koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu o více než 10%. CK musí písemně oznámit zvýšení ceny zájezdu zákazníkovi nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu. Zákazník souhlasí s právem CK zvýšit původní cenu zájezdu v nezbytně nutných případech a zavazuje se rozdíl v ceně uhradit. Zvýšení ceny způsobem uvedeným v tomto odstavci není považováno za důvod k odstoupení od SZ. Ceny v nabídce CK byly kalkulovány ke dni 30.11.2023.

6. ZMĚNA SJEDNANÝCH SLUŽEB
• CK si vyhrazuje právo v nezbytném rozsahu změnit program, trasu a další sjednané služby, které zahrnuje uzavřená SZ. CK neručí za plné dodržení programu zejména v případě živelné pohromy, vypuknutí nepokojů, vážného onemocnění nebo úrazu účastníka či vedoucího zájezdu a dalších mimořádných případech. Vedoucí zájezdu má právo na nutné úpravy programu během zájezdu v závislosti na objektivních podmínkách. Případné vícenáklady vzniklé z důvodu vyšší moci za mimořádných situací hradí zákazník. CK si vyhrazuje právo na posun termínu zájezdu (+ - do 4 dnů). Tyto změny nejsou důvodem k odstoupení od SZ a případná změna programu není ani důvodem k podání reklamace. Zákazník má v těchto případech právo na vrácení případných nerealizovaných výdajů. CK je povinna bez zbytečného odkladu zákazníka o těchto změnách písemně informovat.
• CK si dále vyhrazuje právo změnit podmínky SZ. S výjimkou změn uvedených v předchozím odstavci má zákazník právo se rozhodnout, zda bude se změnou SZ souhlasit nebo od SZ odstoupí. Odstoupení je nutné učinit písemně ve lhůtě 5 dnů od doručení návrhu na změnu SZ s tím, že tato lhůta nemůže skončit po zahájení zájezdu. CK potom vrátí složenou zálohu, aniž by si nechala odstupné. Pokud zákazník ve stanovené lhůtě neodstoupí od SZ, má se za to, že se změnou souhlasí.
• CK neručí za případné zpoždění letecké či autobusové dopravy a upozorňuje na možnost jeho vzniku z důvodů nepříznivého počasí či nepředvídaných technických závad. CK neručí za škody, které mohou cestujícím vzniknout v důsledku zpoždění. V případě zpoždění nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy.
• Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK, nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zčásti nebo zcela nevyužije objednané, zaplacené a CK zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi, pokud není dohodnuto jinak, nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb.
Pokud CK poruší povinnosti vyplývající z uzavřené SZ, má klient právo na vrácení uhrazené příslušné částky.

7. ZRUŠENÍ ÚČASTI NA ZÁJEZDU
• Zákazník i CK mohou před zahájením zájezdu od SZ odstoupit. CK může od SZ odstoupit před zahájením zájezdu jen z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu porušení povinností zákazníkem.
• Za den odstoupení od SZ ze strany zákazníka je považován den, kdy byla od zákazníka do CK doručena písemně informace o zrušení jeho účasti na zájezdu. Výše odstupného (stornopoplatek) je vypočtena v procentech ze základní ceny zájezdu nesnížené o slevy.
• Zákazník může od smlouvy odstoupit kdykoliv bez udání důvodů, je však povinen zaplatit odstupné ve výši:
- u autobusových zájezdů a zájezdů vlastní dopravou:
více než 120 dní před odjezdem - skutečně vzniklé náklady a 10% z celkové ceny zájezdu, minimálně však 2000 Kč;
od 119. dne do 60. dne (včetně) před odjezdem - skutečně vzniklé náklady, nejméně 30% z celkové ceny zájezdu;
od 59. dne do 30. dne (včetně) před odjezdem - skutečně vzniklé náklady, nejméně 70% z celkové ceny zájezdu;
od 29. dne do 7. dne (včetně) před odjezdem - skutečně vzniklé náklady, nejméně 90 % z celkové ceny zájezdu;
od 6. dne před odjezdem a zruší-li zákazník zájezd v den odjezdu, nedostaví-li se k odjezdu nebo odjezd zmešká - 100% z celkové ceny zájezdu.
-u leteckých zájezdů organizovaných přímo CK Best Tour Liberec:
30% z celkové ceny zájezdu dříve než 60 dní před odletem;
50% z celkové ceny zájezdu od 60. dne do 31. dne (včetně) před odletem;
90% z celkové ceny zájezdu od 30. dne do 11. dne (včetně) před odletem;
100% z celkové ceny zájezdu od 10. dne před odletem.
• CK má právo odečíst odstupné od složené zálohy nebo zaplacené ceny. Při přerušení účasti na zájezdu z vlastní vůle či jiných příčin na straně zákazníka činí odstupné 100% z ceny. V případě, že skutečné náklady na zrušení účasti klienta na zájezdu převýší stanovené stornopoplatky, je klient povinen uhradit skutečné náklady.
• Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy nastaly účinky odstoupení od smlouvy. Do počtu dnů se nezapočítává den odjezdu či odletu na příslušný zájezd.

8. VYSLÁNÍ NÁHRADNÍKA
• Zákazník má právo za sebe vyslat náhradníka na zájezd tak, že náhradníkovi smlouvu postoupí. Zákazník je povinen předat potřebné údaje o novém zákazníkovi (postupníkovi) a jeho souhlas se SZ cestovní kanceláři. Pokud je změna technicky a formálně možná, CK změnu provede za poplatek 300 Kč u autobusových zájezdů a zájezdů vlastní dopravou. V případě vzniku dalších nákladů na změnu je povinen zákazník uhradit tyto náklady v plné výši. V případě letecké dopravy je změna možná pouze dle všeobecných podmínek leteckého dopravce, poplatek za změnu jména účastníka stanoví letecká společnost. Pokud změna již není možná (krátce před odletem či odjezdem), postupuje se jako v případě zrušení účasti a platí storno podmínky dle odstavce č. 7.
• Postupitel a nový zákazník (postupník) společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu nákladů (pokud takové náklady CK v souvislosti se změnou zákazníka vznikly) i za splnění všech povinností vyplývajících z uzavřené SZ. Postupitel odpovídá za informovanost náhradníka o podmínkách zájezdu a SZ. Nový zákazník převzetím SZ souhlasí se všemi právy a povinnostmi z ní vyplývajícími.

9. ZRUŠENÍ ZÁJEZDU
• Realizace všech zájezdů je podmíněna dosažením minimálního počtu účastníků - 35 osob (u autobusových zájezdů), není-li uvedeno jinak. Pokud není dosaženo stanoveného počtu, má CK právo na zrušení zájezdu. To lze učinit nejpozději 21 dnů před odjezdem, obvykle však mnohem dříve.
• CK si vyhrazuje právo na zrušení zájezdu z důvodu nepředvídatelné události, které CK nemohla zabránit (např. živelné pohromy, epidemie či politické nepokoje v dané zemi), kdykoli před odjezdem i v průběhu zájezdu. Cestovní kancelář má právo na úhradu dosud poskytnutých služeb. V případě přerušení cesty z důvodů vyšší moci je cestovní kancelář povinna učinit veškerá opatření k dopravení cestujících zpět. Dodatečné náklady, s tím spojené, pak nesou obě strany rovným dílem. Pokud CK zruší zájezd z důvodů zde uvedených, zákazník nemůže uplatnit nárok na škodu.

10. PODROBNÉ POKYNY K ZÁJEZDU
• Informace o zájezdu budou upřesněny v pokynech k zájezdu. Zákazník je obdrží zpravidla 3 -6 týdnů před odjezdem, nejpozději však 7 dní před odjezdem. Pokud zákazník neobdrží výše uvedené pokyny 7 dní před odjezdem, zavazuje se kontaktovat prodejní kancelář. V opačném případě se má za to, že zákazník podrobné pokyny k zájezdu obdržel.

11. PASY A VÍZOVÉ POVINNOSTI
• Zákazník se zavazuje, že v době konání zájezdu bude držitelem platného cestovního pasu či občanského průkazu. Osobní dokumenty musí splnit i požadavky státu, do kterého zákazník cestuje, na minimální platnost pasu po návratu. Dále se zavazuje dodržovat zejména pasové, celní, zdravotní, devizové a další právní předpisy tohoto státu. Následky nesplnění těchto povinností nese zákazník a CK nezodpovídá za případné vzniklé škody.

12. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, DOPRAVA A VSTUPNÉ
• Výčet služeb zahrnutých v ceně zájezdu je uveden v podmínkách každého zájezdu. Foto hotelů v nabídce je pouze ilustrační, popis hotelů byl vytvořen překladem ze standardního prospektu smluvního hotelu. Klient, který se účastní skupinového zájezdu, nemá právo žádat pokoj s konkrétními parametry (rozměry pokoje či výhled z pokoje nemůže CK předem ovlivnit). Ve smluvních ubytovacích kapacitách jsou klienti povinni se řídit místním hotelovým řádem.

13. POJIŠTĚNÍ CK, CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA
• Cestovní kancelář Best Tour Liberec je povinna po celou dobu své činnosti mít ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 159/1999 Sb. uzavřenu pojistnou smlouvu (uzavřena u Pojišťovny UNIQA pojišťovna a.s. – Evropská 136, 160 12 Praha 6), na jejímž základě vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodů svého úpadku:
• a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České Republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu.
• b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil.
• c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskuteční pouze z části.
• Uzavřením SZ se zákazník zavazuje uzavřít účinné pojištění léčebných výloh v zahraničí po dobu trvání zájezdu, event. se zavazuje hradit náklady spojené s výdaji na jeho lékařské ošetření z vlastních zdrojů.

14. VĚKOVÉ OMEZENÍ A ZODPOVĚDNOST ZA ZÁKAZNÍKA NA ZÁJEZDU
• Osoba mladší 18 let se může zúčastnit zájezdu pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Zákazník se zúčastňuje zájezdu na vlastní nebezpečí. Dále se zavazuje řídit během zájezdu pokyny vedoucího zájezdu a při případném individuálním programu ho informovat o tomto programu. Během zájezdu se bude chovat a jednat v souladu s pravidly slušného chování a kulturními zvyklostmi navštívené země. Cestovní kancelář v žádném případě nezodpovídá za následky osobního rozhodnutí zákazníka, které není v souladu s programem zájezdu či případný úraz, který si klient způsobil vlastním přičiněním. V krajním případě může vedoucí vyloučit ze zájezdu bez náhrady účastníka, který hrubě ruší jeho průběh nebo ostatní účastníky. Toto se vztahuje i na porušování ubytovacího řádu v hotelech. V těchto případech se neúčast na programu nepovažuje za nenaplnění služeb ze strany CK. Cestovní kancelář neručí za majetek zákazníků v případě poškození, ztráty či krádeže.

15. REKLAMACE
• CK je povinna poskytnout zákazníkovi služby, které jsou součástí zájezdu, řádně, včas a v souladu s uzavřenou SZ a obecně závaznými právními předpisy. Jestliže zákazník zjistí, že služba poskytovaná CK neodpovídá službě nabízené v katalogu, může uplatnit právo na reklamaci. V průběhu zájezdu reklamuje klient nedostatky služeb u průvodce zájezdu neprodleně poté, co se o nich dozví. Pokud nelze sjednat nápravu ihned, sepíše průvodce se zákazníkem záznam obsahující: osobní údaje zákazníka, předmět reklamace doložený fotodokumentací a případný požadavek na její vyřízení.
• Po ukončení zájezdu zákazník může uplatnit reklamaci u odpovědné osoby v kanceláři CK. Zákazníkova práva z odpovědnosti za vady zájezdu se promlčí, nebyla-li uplatněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od skončení zájezdu. CK je povinna reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.
• Cestovní kancelář neručí za úroveň cizích služeb u akcí, které si zákazník objedná na místě u průvodce, hotelu či jiné organizace. Za předmět reklamace se nepovažují škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které jsou předmětem smluvní úpravy pojistného krytí pojišťovny na základě pojistné smlouvy o cestovním pojištění pro cesty a pobyt, ani takové škody a majetkové újmy, které jsou z rozsahu pojistného krytí výslovně vyňaty.
• Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu cestovní kanceláře Best Tour Liberec nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a cestovní kanceláří zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb. Cestovní kancelář neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu nebo neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.
• Jako předmět reklamace nelze uznat změnu objektu ubytování, k němuž došlo ve výjimečné situaci za předpokladu dodržení místa a standardu ubytování, které si klient objednal.

16. ZÁKAZNÍK PROHLAŠUJE, ŽE:
• podpisem cestovní smlouvy mu jsou Všeobecné podmínky známy, rozumí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímá.
• není si vědom žádných závažných omezení, která by ohrozila jeho zdravotní stav během zájezdu
• na dobu zájezdu bude mít sjednané pojištění léčebných výloh.
• bude respektovat pokyny vedoucího zájezdu a uhradí eventuální škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubytovacím zařízení, kde čerpal služby dle SZ.

17. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR
• Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
• Cestovní kancelář má zákonné oprávnění za účelem uzavření a plnění Smlouvy o zájezdu nebo jiných Smluv o poskytování služeb cestovního ruchu zpracovávat osobní údaje zákazníka. Cestovní kancelář shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje zákazníka (fyzické osoby): jméno, příjmení, titul, datum narození, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, číslo cestovního dokladu, kontakt na blízké osoby, bankovní spojení, evidence plateb.
• Pro účely plnění Smlouvy o zájezdu, případně jiné Smlouvy o poskytování služeb cestovního ruchu je zákazník srozuměn, že jeho osobní údaje budou v nezbytném rozsahu poskytnuty dalším subdodavatelům služeb, které jsou součástí realizace zájezdu (dopravci, ubytovací zařízení, průvodci, delegáti, pojišťovny).
• Zákazník jako subjekt údajů prohlašuje, že bude spolucestující osoby či jejich zákonné zástupce, jimiž byl zplnomocněn k uzavření smlouvy, řádně a včas informovat o užití a zpracování jejich osobních údajů cestovní kanceláří či jinými poskytovateli služeb cestovního ruchu (dalšími zpracovateli).
• Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů je zapotřebí pouze ke konkrétnímu, specifickému účelu, např. věrnostní program. Cestovní kancelář je oprávněna obvyklé obchodně marketingové nabídky svým zákazníkům zasílat bez tohoto souhlasu.
Podrobné „Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) a poučení o právech zákazníka v souvislosti s ochranou osobních údajů" jsou uvedeny na www.best-tour.cz

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
• Tyto Všeobecné smluvní podmínky platí od 1. 1. 2024 pro všechny zájezdy a služby zveřejněné na www.best-tour.cz nebo nabízené cestovní kanceláří Best Tour Liberec s.r.o. Platnost těchto podmínek končí zveřejněním nových podmínek. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu založeném cestovní smlouvou se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, Novým občanským zákoníkem, zák. č. 159/1999 Sb. a dalšími obecně závaznými právními předpisy v platném znění. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost Všeobecných smluvních podmínek a SZ.


© 2016 BEST TOUR LIBEREC s.r.o. | info@best-tour.cz | +420 485 148 174